ipstLogo

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวิกฤตปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สสวท. ได้ประสานความร่วมมือกับโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบให้กับโครงการฯ ตามดำริ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จัดสร้างขึ้นที่โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยได้วางแนวทางที่จะร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เห็นความสำคัญของการขยายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบไปยังสถานศึกษาที่มีความพร้อมในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดต่างๆ ปัจจุบัน สสวท. ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบไปแล้วจำนวน 8 ศูนย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในชุมชน ในปีงบประมาณ 2553 จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ตามแนวทาง สสวท. เพื่อขยายผลโครงการไปสู่โรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้
เพื่ออบรมครูในการจัดทำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์และการบริหารเว็บไซต์ด้วยตนเอง
เพื่ออบรมครูในการสร้างสื่อมัลติมิเดีย
เพื่อจัดหาและจัดส่งอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้
เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ

– เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้จำนวน 1 เว็บไซต์

– สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

– อุปกรณ์และสื่อสำหรับศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 8 ศูนย์

เชิงคุณภาพ

– เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถบริหารงานของแต่ละศูนย์ได้ด้วยตนเอง

– ศูนย์การเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และสื่อต่างๆ พร้อมสำหรับการเรียนรู้

ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output)

– ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่ออุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

– เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ทั่วไป

– ครูมีความรู้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)

– นักเรียน ครู และบุคลากร ที่ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

– ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างชุมชนสมานฉันท์ผ่านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) (ระบุเกณฑ์ตัดสินด้วย)

– จำนวนครู นักเรียน และบุคลากร ที่ใช้บริการจากศูนย์การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

– ความพึงพอใจของครู นักเรียน และบุคลากร ที่ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้

– ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี