อบรม 1-5 เม.ย.56

อบรมผู้ประสานงานศูนย์ 9 แห่งทั่วประเทศ… โดยให้แต่ละศูนย์มาจัดกิจกรรมให้ผู้อื่นทำตาม… แต่ละศูนย์จะเป็นทั้งผู้ […]

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


About ผู้ดูแลระบบ