โครงงานกับความพอเพียง(โรงเรียนห้วยยอด)

โครงงานกับความพอเพียง

ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” (3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ)

3 ห่วง

หลักพอประมาณ

 1. แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
 2. ใช้สถานที่สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า
 3. ใช้ทักษะความสามารถ ในการทำกิจกรรมได้เหมาะสมกับศักยภาพของตน

หลักมีเหตุผล

 1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องพัฒนาโครงงาน
 2. นำสิ่งที่ได้เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาโครงงาน
 4. เพื่อให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่าและนำเสนอผลการพัฒนาโครงงาน
 5. เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 1. มีการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่ม
 2. มีลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ตาม
 3. ปรับตัวในการทำงานร่วมกับเพื่อนได้
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. รู้จักการแก้ปัญหาเพื่อการปรับปรุง พัฒนา

เงื่อนไขความรู้

 1. มีความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาโครงงาน
 2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโครงงาน
 3. มีทักษะในการทำงานกลุ่ม

เงื่อนไขคุณธรรม

 1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม
 3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. มีการช่วยเหลือ ร่วมมือ
 5. ตรงต่อเวลา
 6. มีความรับผิดชอบ

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ