เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน(โรงเรียนวัดห้วยแก้ว)

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

 • หมู่ที่ 1 บ้านป๊อก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 3 บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 7 บ้านจำปี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่รวม ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 2 บ้านขุนออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 3 บ้านขุนทา ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่