เกี่ยวกับโรงเรียน(โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา)

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ตั้งอยู่ติดเขตเทศบาล ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีโอกาสเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมุสลิมเราทุกคน

ปัจจุบัน โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 856 คน มีอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน อาคารประกอบ 5 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง 1 ห้องเรียน มีห้องวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา 1 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ ชั้น ม. 1 ถึง ม. 6 ศาสนาช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 (ปี 1 – ปี 12) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนหลักสูตรเรียนซานาวีย์ทางไกลให้กับชุมชนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม สืบสานงานพระราชดำริและก้านทันเทคโนโลยี

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยาเปิดสอน 3 หลักสูตร 3 in 1 เป็นทางเลือกให้นักเรียนตามความถนัด

± สามัญควบคู่ศาสนาเต็มรูปแบบ

± สามัญควบคู่ศาสนาและอาชีพ

± สามัญควบคู่ศาสนาเน้นหลักการอ่าน / กีรออาตี และเปิดสอนซานาวีย์ทางไกลแก่ผู้สนใจทุกคน