หมวดหมู่ ‘โครงงาน’(โรงเรียนห้วยยอด)

หมวดหมู่ ‘โครงงาน’

ถ้ำเลเขากอบ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอห้วยยอด


โครงงานนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง ถ้ำเลเขากอบ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอห้วยยอด

เขาโจร แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

โครงงานกับความพอเพียง

ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” (3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ)

3 ห่วง

หลักพอประมาณ

  1. แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
  2. ใช้สถานที่สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า
  3. ใช้ทักษะความสามารถ ในการทำกิจกรรมได้เหมาะสมกับศักยภาพของตน

(อ่านเพิ่มเติม…)