หมวดหมู่ ‘>แนะนำท้องถิ่น’(โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม)

หมวดหมู่ ‘>แนะนำท้องถิ่น’

วัดมณีไพรสณฑ์

วัดพระธาตุสิริมงคล

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

วัดใหม่คำมา

แนะนำวัดเวฬุวัน

 

วัดเวฬุวัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ปัจจุบันมีพระอยู่ 6 รูป สามเณร อีก 5 รูป อดีตเจ้าอาวาสวัด ชื่อ ท่านพระครู สารกิจ จานุรักษ์ ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดชื่อ พระอาจารย์ปลัดเสน่ห์ จันทรังสี มีอุโบสถด้านในมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้การนับถือเป็นอย่างมาก ยังมีศาลาที่พึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2552 และในศาลายังมีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าติดไว้ที่ผนังของศาลา ภายในวัดมีศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่เตรียมอนุบาล ที่ชาวบ้านแถวนั้นได้พาบุตรหลานของตนมาร่ำเรียน ภายในวัดยังคงมีต้นสาละที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาว ต.แม่ปะ ของเรา ชาวบ้านจึงมีความผูกพันกับวัดนี้มาก