หมวดหมู่ ‘ห้องเรียนวิทยาศาสตร์’(โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา)

หมวดหมู่ ‘ห้องเรียนวิทยาศาสตร์’

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

  • เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์(File error)
  • การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน(File error)
  • การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์(File error)
  • การเคลื่อนที่แบบวงกลม(File error)
  • การแกว่งชิงช้า(File error)