หมวดหมู่ ‘> วิทยาศาสตร์’(โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม)

หมวดหมู่ ‘> วิทยาศาสตร์’

ตู้โชว์นิรภัยไฮโซ

ผู้จัดทำโครงงาน นางนงนุช ฤทธิ์จีน นางอิสริยา ณ พัทลุง และนางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

เรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก และหากเป็นทรัพย์สินที่มีค่าด้วยแล้วยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ร้านขายสินค้าก็นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อภัยทางด้านนี้ เนื่องจากมักจะมีผู้ซื้อสินค้าจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาเลือกชม เลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และอาจมาในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ผู้ที่ขายสินค้าจึงต้องดูแลอย่างทั่วถึง สินค้าที่เป็นที่นิยมและมีราคาแพงมักจะทุกจัดแสดงไว้ในที่ที่สาธารณะเพื่อให้ผู้ซื้อได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด จากแนวคิดดังกล่าว กลุ่มของข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์ตู้โชว์นิรภัยไฮโซเพื่อสามารถแสดงสินค้าที่มีราคาแพงได้ตามต้องการ และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณสารสัมพันธ์1

ปริมาณสารสัมพันธ์ จึงหมายถึง การวัดปริมาณของสารต่าง ๆ โดยเฉพาะปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทั้งของสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์

เพื่อที่จะเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ จึงควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ เช่น สมมติฐาน กฏ และทฤษฎี เป็นต้น

สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง ข้อความที่แสดงแนวความคิดเพื่ออธิบายความจริงที่ได้จากการทดลอง หรือเพื่อทำนายผลที่เกิดจากการทดลอง ข้อความดังกล่าวจะยังคงเป็นสมมติฐานอยู่โดยตลอดตราบเท่าที่ข้อมูลจากการทดลองยังสอดคล้องกับแนวความคิดนั้นแต่ถ้าข้อมูลจากการทดลองขัดแย้งต่อแนวความคิดดังกล่าว สมมติฐานจะใช้ไม่ได้

ทฤษฎี (Theory) หมายถึง สิ่งที่พัฒนามาจากสมมติฐาน ถ้าข้อความที่กำหนดขึ้นเป็นสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการทดลองซ้ำหลาย ๆ ครั้ง และด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยไม่มีข้อขัดแย้ง สมมติฐานนั้นจะกลายเป็นทฤษฎี

กฎ (Law) หมายถึง สิ่งที่พัฒนาต่อมาจากทฤษฎี ถ้าใช้ทฤษฎีอธิบายความจริงจากการทดลองได้อย่างถูกต้องและแสดงผลออกมาได้โดยปราศจากข้อสงสัย ไม่ว่าจะทดลองด้วยวิธีการใด ทฤษฎีนั้นจะพัฒนากลายเป็นกฎ กล่าวได้ว่า กฎ คือ หลักความเป็นจริงตามธรรมชาติซึ่งสามารถจะทดลองให้เห็นหรือแสดงให้ดูเป็นตัวเลขได้ เอกสารเพิ่มเติม

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์

ร่างกายของสัตว์ชั้นสูงและมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายหลายล้านเซลล์ เซลล์จะมีการรวมกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ดังนั้นร่างกายของมนุษย์จึงถูกจัดระเบียบออกเป็น 4 ระดับ จากต่ำไปหาสูง คือ ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ ดังนี้ เซลล์ คือองค์ประกอบพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชิต เซลล์ 1 เซลล์ สามารถทำหน้าที่เท่ากับสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีความแตกต่างทั้งขนาดและรูปร่างของเซลล์ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ เช่น อสุจิ 1 ตัว คือ 1 เซลล์ มีรูปร่างเหมาะที่จะว่ายไปผสมกับไข่ในมดลูก

– เซลล์กล้ามเนื้อ มีรูปร่างแบนยาวขณะยืดตัว แต่เมื่อหดตัวจะพองออกและหดสั้นเข้าเมื่อคลายตัวฃ

– เซลล์เม็ดเลือดแดง มีลักษณะกลมแบน ตรงกลางเว้า ทำหน้าที่ขนส่งแก๊สออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฝึกทักษะ เรื่อง แบบสำรวจปิโตรเลียม

เป็นแบบฝึกทักษะที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

DownLoad…