หมวดหมู่ ‘วิทยาศาสตร์’(โรงเรียนห้วยยอด)

หมวดหมู่ ‘วิทยาศาสตร์’

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์54

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15 -18 สิงหาคม 2554

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนห้วยยอดมีการจัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น

– การแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย

– การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย

– การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย

– แรลลี่สี่สหาย ระดับ ม.ต้น

– ประกวดเรียงความวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย

– ประกวดวาดภาพจินตานาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย

– กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว

– กิจกรรม Science Show

– กิจกรรมหนังตะลุงวิทยาศาสตร์

อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) จังหวัดตรัง
ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนห้วยยอด วันที่ 4-6 สิงหาคม 2554
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

พิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนห้วยยอด

 

พิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนห้วยยอด ผอ.สมจริงเป็นประธานวางพวงมาลัยและปิดทองแด่บิดาวิทยาศาสตร์ไทย และประธานกล่าวว่าจะให้งบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทำประวัติและผลงานของ