หมวดหมู่ ‘ประกาศข่าว’(โรงเรียนห้วยยอด)

หมวดหมู่ ‘ประกาศข่าว’

ฐานความรู้สู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_scimath-300x37

คลิกที่รูป

ที่มา : http://www.ipst.ac.th

 

สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

banner_08062553-300x118สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จนเสร็จออกมาเป็นรูปเล่มพร้อมให้คุณครูและนักเรียนได้ใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีการเริ่มใช้หลักสูตร 2551 ทั่วประเทศ (เพิ่มเติม…)

 

การประกวดผลงานโดยใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

โดย่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

**************************

ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน” ระดับภูมิภาค 6 – 7 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประกวดทั่วประเทศ

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ศูนย์โรงเรียนที่จัดประกวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

924 ถ. สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-392 9348 หรือ 02-392 4021 ต่อ 2510

Website : www3.ipst.ac.th. http://thaigsp.ipst.ac.th/

อบรมเิชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Moodle

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนห้วยยอด

จัดอบรมเิชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Moodle

IMG_2803-300x199