หมวดหมู่ ‘บทความคณิตศาสตร์’(โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา)

หมวดหมู่ ‘บทความคณิตศาสตร์’

บทความคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง: เตะมุมไหนดีที่สุด

– กีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เล่น โดยเฉพาะในปัจจุบันฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนให้ความนิยม หัวใจสำคัญของการเล่นฟุตบอล คือ การเตะให้ลูกเข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม
ทางกลุ่มจึงได้หาวิธีการที่จะทำให้การเตะลูกเข้าประตูมีความแน่นอน โดยการหามุมและเปรียบเทียบว่ามุมขนาดกี่องศาที่ผู้เตะยืนกับลูกฟุตบอล จึงจะทำให้ลูกเข้าประตูได้จำนวนมากที่สุด ซึ่งได้แบ่งมุมที่ให้ผู้เตะยืนทำมุมกับลูกฟุตบอล 5 มุม ประกอบด้วย มุม 0 องศา ซ้าย /ขวามือ มุม 45 องศา ซ้าย / ขวามือ และมุม 90 องศา ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายจำนวน 10 คน เป็นผู้เตะลูกฟุตบอลโดยไม่มีผู้รักษาประตู แต่ละคนต้องเตะคนละ 5 ครั้ง จำนวน 5 มุม ลูกฟุตบอลวางอยู่ตรงกลางประตู ระยะห่างจากประตู 15 เมตร และระยะห่างจากผู้เตะถึงลูกฟุตบอล 2 เมตร โดยใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

– จากการทดลองผลปรากฏว่า ผู้เตะทำมุมกับลูกฟุตบอลขนาด 90 องศา จำนวนลูกที่เตะเข้าประตูมากที่สุด 9 ลูก จาก 10 ลูก คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนผู้เตะทำมุมกับลูกฟุตบอลขนาด 45 องศา ซ้ายมือ จำนวนลูกที่เตะเข้าประตูน้อยที่สุด 7 ลูก จาก 10 ลูก คิดเป็นร้อยละ 70

http://203.172.204.162/intranet/1023_mc41/data/pro01.htm


เทคนิคการคิดเลขเร็ว

หลักการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จะเริ่มจากรูปธรรม คือสิ่งที่เป็นรูปร่าง จับต้องได้แล้วพัฒนาไปสู่สิ่งที่นามธรรม ที่ต้องใช้ความนึกคิดหรือจินตนาการในการคิด หรือสรุปหาคำตอบจากปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการคิดเลขเร็ว เป็นหลักการคิดวิธีลัด ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของวิธีการสรุปหาคำตอบ ทำให้คิดหาคำตอบได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่น ก่อนใช้วิธีลัด ควรมีความเขจ้าใจวิธีคิดตามปกติก่อน

ความเร็วในการคิดมีประโยชน์อย่างไร ลองนึกง่ายๆ ในเวลาที่เท่ากันคนที่คิดเร็วกว่า จะมีปริมาณในการคิดหาคำตอบได้มากกว่าทำให้ได้คะแนนสูงกว่า คิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆ ได้มากกว่า ถึงอย่างไรก็ตาม คณิตศาสตร์ เป็นวิขาทักษะ การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น นอกจากทำให้เกิดทักษะการคิดแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ลำดับขั้นการฝึกสำหรับนักเรียน

1. การฝึกพื้นฐาน ควรฝึกให้เกิดทักษะเบื้อต้นก่อน ไม่ควรมองข้ามว่าง่ายเกินไปที่ว่าง่ายเพราะคิด แบบไม่จำกัดเวลา ถ้าให้เวลาน้อยลงจะทำให้ยากขึ้น แบบฝึกคิดเลขเร็วนี้ ต้องให้เวลาตัวเอง ถ้าเห็นว่าง่านก็ให้เวลาน้อยลง ถ้าเห็นว่ายาก ให้เวลาการทำมากขึ้นตามความสามารถของแต่ละคน

2. การฝึกควรมีสมาธิ หาที่สงบเงียบแล้วจับเวลาหรือแข่งขันกับเพื่อน ตั้งใจทำให้เต็มความสามารถ และควรฝึกทุกวัน

3. ตรวจหาคำตอบด้วยตัวเอง ช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ถูกหรือผิดไม่สำคัญ สำคัญว่าตั้งใจคิดหรือเปล่า ถ้ามีข้อผิด คิดผิดอย่างไร ทบทวนข้อผิดพลาดของตนเอง

4. บันทึกการฝึกฝน ควรบันทึกการฝึกฝนทุกครั้งเพื่อทราบพัฒนากการของตนเอง จะทำให้ทราบความก้าวหน้าและแข่งขันกับตัวเอง

http://203.172.204.162/intranet/1023_mc41/data/quick001.htm