หมวดหมู่ ‘> คอมพิวเตอร์’(โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม)

หมวดหมู่ ‘> คอมพิวเตอร์’

สร้างเว็บสวยด้วย KompoZer

เว็บไซด์นี้พัฒนามาจากโปรแกรม KompoZer โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเว็บเพจ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม ชมเว็บไซด์

ปริศนาอักษรไขว้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เป็นการพัฒนาเกมปริศนาอักษรไขว้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Hotpotatoes ชมเว็บไซด์

ตัวอย่างข้อสอบ O-net วิชาคอมพิวเตอร์

เป็นการรวบรวมข้อสอบ O-net รายวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2551 – 2552 โดยพัฒนาในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Hotpotatoes ชมตัวอย่างข้อสอบ

ชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมตารางทำงาน

ป็นชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา การใช้โปรแกรมตารางทำงาน ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 โปรแกรมตารางทำงานเบื้องต้น

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้เรื่องเซล

กิจกรรมที่ 3 การใช้สูตรและฟังก์ชั่น

กิจกรรมที่ 4 การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล

กิจกรรมที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูล

กิจกรรมที่ 6 การสร้างแผนภูมิ

DownLoad…

ชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมประมวลคำ

เป็นชุดฝึกษะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลคำ

กิจกรรมที่ 1 สำรวจหน้าต่างไมโครซอฟเวิร์ด

กิจกรรมที่ 2 สร้างตารางและกราฟ

กิจกรรมที่ 3 สร้างไดอะแกรม

กิจกรรมที่ 4 สร้างจดหมายราชการ

กิจกรรมที่ 5 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

DownLoad…

รอบรู้เรื่องแลน

เกมแปลงรหัสแอสกี

สื่ออินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์