หมวดหมู่ ‘> คณิตศาสตร์’(โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม)

หมวดหมู่ ‘> คณิตศาสตร์’

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

ตัวหารร่วมมาก ( ห.ร.ม. ) ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป คือ ตัวหารร่วมมากที่สุดของจำนวนนับเหล่านั้น การหา ห.ร.ม. โดยวิธีพิจารณาตัวประกอบทำได้โดยหาตัวประกอบร่วมของทุกจำนวนและพิจารณาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ห.ร.ม. ของจำนวนนั้น คือ ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างรูปวงกลม

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วิธีที่ 2

http://www.youtube.com/watch?v=3bFHQxwRdrI

 

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วิธีที่ 1

http://www.youtube.com/watch?v=YgCo6cR9cbY

 

การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า วิธีที่ 2

http://www.youtube.com/watch?v=6r5cvuErXj0

การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า วิธีที่ 1