สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จัดอบรมครูศูนย์เรียนรู้

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียและการจัดการเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ

1

2

สร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s SketchPad

3

สร้างสื่อวีดิทัศน์

4

ร.ร. ตัสดีกียะห์ จ.สงขลา

5

ร.ร. อัครศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส

6

ร.ร. ห้วยยอด จ.ตรัง

7

ร.ร. รวมศูนย์วัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

8

ร.ร. ดารุสสาลาม จ.นราธิวาส

9

ร.ร. แม่ปะวิทยาคม จ.ตาก

10

ร.ร. นครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

11

ร.ร. ประภัสสรวิทยา จ.ชลบุรี

12

ร.ร. อาลาวียะห์วิทยา จ.ยะลา

About ผู้ดูแลระบบ