สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

banner_08062553-300x118

สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จนเสร็จออกมาเป็นรูปเล่มพร้อมให้คุณครูและนักเรียนได้ใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีการเริ่มใช้หลักสูตร 2551 ทั่วประเทศสื่อการเรียนการสอนที่ สสวท. พัฒนาและผลิตสำหรับปีการศึกษา 2553 มีทั้งหนังสือเรียน คู่มือครู ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งแบบบันทึกกิจกรรม แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน และแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และยังได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน ทั้งในแบบที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีจำหน่ายที่ร้านศึกษาภัณฑ์ทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนและครูที่สนใจสั่งซื้อสสวท. ได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และองค์การค้าของคุรุสภา จัดทำระบบการสั่งซื้อหนังสือเรียนโดยเฉพาะคู่มือครูของ สสวท. ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.com แล้วพิมพ์ใบสั่งซื้อมาชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งหรือจะสั่งซื้อจากที่ทำการไปรษณีย์ โดยเขียนใบสั่งซื้อและชำระเงินค่าหนังสือได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www3.ipst.ac.th/files/ipst_advice_08062553.pdf

ที่มา : http://www3.ipst.ac.th/index2.php