สภาพชุมชน(โรงเรียนห้วยยอด)

สภาพชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะป็นชุมชนเมือง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด เป็นชุมชนขนาดใหญ่อันดับ 1 ของอำเภอห้วยยอด เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญ ๆ ของอำเภอห้วยยอด มีประชากรประมาณ 10,000 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนห้วยยอด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด องค์การโทรศัพท์ ที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด สำนักงานแขวงการทางห้วยยอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยยอดและสถานีรถไฟอำเภอห้วยยอด การคมนาคมสะดวก อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับราชการ รับจ้างและทำสวน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป