ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนนครขอนแก่น

แหล่งเรียนรู้นครขอนแก่น


image2-150x150

เรื่องที่น่าสนใจ


เนื่องในวโรกาสฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี พ.ศ.2549 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โรงเรียนนครขอนแก่นได้จัดให้มีโครงการคุ้มวัฒนธรรม ภูมิญาลัยอีสานขึ้น เพื่อจรรโลงความเป็นไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ จากโครงการคุ้มวัฒนธรรม ภูมิยาลัยอีสาน ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น จะสอดคล้องกับโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมนของสสวท. ดังนั้นโรงเรียนนครขอนแก่นจึงได้นำมารวมไว้ในคุ้มวัฒนธรรม ภูมิญาลัยอีสาน

DSCN2789-150x150

สู่ World Class Standard School

โรงเรียนนครขอนแก่น เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล World-Class Standard Schoolโดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกโดยมีโรงเรียนร่วมโครงการทั่วประเทศรวม 500 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555

h1-150x150

คุ้มวัฒนธรรม ภูมิยาลัยอีสาน

วัตถุประสงค์โครงการคุ้มวัฒนธรรม ภู มิญา ลัยอีสาน

1. เพื่อเป็นการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงกับภูมิปัญญาอีสาน

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ภูมิปัญญาอีสาน

4. เพื่อสร้างทรัพยากรทางปัญญาสู่การประสานเชื่อมโยงให้สังคมตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคมไทย

5. เพื่อให้บริการชุมชน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน

 

DSC00843b1-150x150

ครูคณิตศาสตร์เข้าอบรมกับ สสวท.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 – 2 กรกฎาคม 2553 มีการประชุมปฏิบัติการอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียและจัดการเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม.

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ส่งผู้เข้าร่วม คือ นายนิมิตร สุวรรณศักดิ์