ภูมิปัญญาท้องถิ่น(โรงเรียนวัดห้วยแก้ว)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ตำบลห้วยแก้ว

1.การทำหมอนใบชา
2.การทำสวนกาแฟ เมี่ยง
3.การทำเครื่องมืออุปกรณ์ในการล่าสัตว์ป่า

62-150x144

142

311-150x105