ประวัติโรงเรียน(โรงเรียนห้วยยอด)

003-255x300

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้วยยอด


ประวัติโรงเรียน
ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้โทรเลขถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ความว่า สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2512 ให้เปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) เพียงชั้นเดียว จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนสหศึกษา จังหวัดตรังดำเนินการรับสมัครนักเรียนได้ 50 คน และเปิดเรียนตั้งแต่วัน 17 กรกฎาคม 2512 โดยให้นายสว่าง โอฬาริกบุตร ครูโทโรงเรียนวิเชียรติมาตุ จังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนายฉลาด ศรีนคร ครูตรีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นครูช่วยสอนใช้ห้องเรียน 1 ห้องเรียนของโรงเรียนห้วยยอด (กลึง วิทยาคาร) เป็นที่เรียนชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน