ประวัติโรงเรียน(โรงเรียนวัดห้วยแก้ว)

1050130941

ประวัติโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

โรงเรียนวัดห้วยแก้วตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2481 โดยเปิดทำการสอนที่วัดห้วยแก้ว มีนายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนเรื่อยมาจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2582 จึงย้ายมาตั้งที่ดินแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยราษฎรร่วมมือกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ใช้เป็นสถานศึกษาเรื่อยมา จนถึงวันที่�
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2491

นายคำปัน กัลยาวุฒิ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าอาคารสถานที่เดิมดับแคบ จึงย้ายไปทำการสอนที่วัดห้วยแก้วอีก จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 จึงย้ายมาเรียนในที่ดินเดิมของโรงเรียน โดยราษฎรได้สละทรัพย์ และแรงงานช่วยกันแผ้วถางที่ดินเพิ่มเติม และก่อสร้างอาคารเรียนไม้ถาวร ขนาด 3 ห้องเรียนใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนเรื่อยมา

ปี พ.ศ. 2510 นายอดิศร เตชะกุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เห็นว่าอาคารดังกล่าวคับแคบไม่เพียงพอและปลอดภัยแก่นักเรียน จึงได้วางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครู 1 หลังเป็นเงิน 2,500บาท และในปีเดียวกันได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

ในปี พ.ศ.2540 ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กำปอง บ้านแม่เตาดิน
บ้านสหกรณ์5 และบ้านสหกรณ์ 6 ได้นำนักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ในปีการศึกษา 2542 ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านจำปี ได้นำนักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ในปีการศึกษา 2544 ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ได้นำนักเรียนทั้งหมดมาเรียนร่วมที่โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพื้นฐานในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1)

ในปีพ.ศ.2545 – 2547 เป็นโรงเรียนเครือข่ายจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปัจจุบันโรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้วทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 275 คน นายโอภาส อินต๊ะแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูผู้สอน 22คน นักการภารโรง 1 คน