ประวัติโรงเรียนตัสดีกียะห์

school1

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนตัสดีกียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนตัสดีกียะห์ มีชื่อเดิมว่า “ ปอเนาะบ้านสุเหร่า “ โดยฮัจยีอับดุลรอเซต
เป็นผู้เริ่ม ในปี พ.ศ. 2442 ท่านฮัจญีอับดุลสุโกร์ เบ็นแหละแหนะ
ซึ่งเป็นหลานของฮัจยีต่วนอับดุลรอเซต ซึ่งเป็นโต๊ะครูคนที่ 6 ของ ปอเนาะบ้านสุเหร่านี้
ได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาจากปัตตานี หลังจากที่ท่านได้ทำการสอนได้เพียง 22 กว่า ท่านก็ถึงแก่กรรมในช่วงอายุ 54 ปีเท่านั้น
โดยมีทายาท 2 คน คือ นายฮัจยีเจะแอ เบ็นแหละแหนะ และนายฮัจยีอับดุลเลาะห์
เบ็นแหละแหนะ หลังจากนั้นปอเนาะก็ทำการหยุดการสอนเพราะขาดโต๊ะครู
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ปอเนาะฟื้นฟูอีกครั้งด้วยน้ำมือของท่านโต๊ะครูฮัจยีอับดุลเลาะห์ เบ็นแหละแหนะ และท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนอัตตัสดีกียะห์ “
ปี พ.ศ. 2513 ได้จดทะเบียนโรงเรียนราษฎ์สอนศาสนาอิสลาม และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
“โรงเรียนตัสดีกียะห์ “ โดยมีนายนิเส็น นิเด เป็นครูใหญ่เป็นคนเเรก

ขณะดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตัสดีกียะห์

7 442

เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จ

school1

ภายในตัวอาคาร

5 4