ความเป็นมา

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนเกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้โดยเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

pic01

ความเป็นมา

สืบเนื่องมาจากความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประสานความร่วมมือกับโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อพิจารณาจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบให้กับโครงการฯ ตามดำริของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานน์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ได้รับการออกแบบและจัดสร้างโดย สสวท. ณ โรงเรียนอัครศาสน์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตามแนวทาง สสวท.

ต่อมาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลตอบรับที่ดีของประชาชนในชุมชน จึงต้องการให้ศูนย์การเรียนรู้กระจายไปยังชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ด้วย โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสร้างความสมานฉันท์ผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการแก้วิกฤตปัญหาด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้