ข้อมูลทั่วไป(โรงเรียนห้วยยอด)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอด

003-255x300


ทีตั้ง
23 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

สังกัด
สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน
กระทรวง ศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

คำ ขวัญของโรงเรียน

“เสีย สละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”


สีประจำโรงเรียน

tong-300x214

แดง-ขาว