ข่าวเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(ร.ร.ขอนแก่น)

ข่าวเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

DSC_0409r

1. โรงเรียนนครขอนแก่นได้รับเกียรติบัตรจาก สทศ หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงว่า โรงเรียนนครขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่มี คะแนน O-NET วิชา คณิตศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 เพิ่มขึ้นทุกปี โดยให้ไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันฯ

2. จากการสอบวัดสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ นายนิมิตร สุวรรณศักดิ์ ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนนครขอนแก่นได้รับแจ้งจาก สสวท ว่าได้คะแนนในกลุ่มสูงซึ่งมี 1440 คนทั่วประเทศ