การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน


การออกแบบศูนย์การเรียนรู้อยู่ภายใต้ความคิดที่ว่าศูนย์การเรียนรู้ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงมีการจัดมุมต่างๆ ของสื่อในศูนย์การเรียนรู้ให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนสามารภศึกษาหาความรู้ และสนุกสนานไปกับสื่อต่างๆ ในศูนย์ได้ไม่รู้จบ อีกทั้งจะต้องทำให้ศูนย์เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชนและจัดการดูแลได้ด้วยคนในชุมชน โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ จึงได้มีการออกแบบให้สื่อต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นศูนย์การเรียนจะต้องประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดิทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อของเล่น ซึ่งสื่อต่างๆ ที่ทาง สสวท. จัดให้จะเป็นสื่อที่นักวิชาการของ สสวท. พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับการเรียนรู้กับชุมชนนั้นๆ โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกสื่อที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีการจัดฝึกอบรมให้กับ ครู นักเรียน และ ประชาชนในชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาสื่อขึ้นใช้ในศูนย์การเรียนรู้ได้เองอีกด้วย

pic02