การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

 

ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนเกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง

ใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้โดยเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม