การใช้โปรแกรม Microsoft Office Picture Manager เบื้องต้น

โปรแกรม Microsoft Office Picture Manager เป็นโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มโปรแกรม Microsoft Office โดยจะเรียกใช้โปรแกรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office แล้ว

การเข้าสู่โปรแกรม

วิธีที่ 1

คลิก Start -> All Programs -> Microsoft Office Tools -> Microsoft Office Picture Manager

วิธีที่ 2

1) คลิกขวาบนภาพที่ต้องการแก้ไข

2) คลิก Open with -> Microsoft Office Picture Manager

หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office Picture Manager

ภายในหน้าต่างโปรแกรมนี้จะมีส่วนของคำสั่งที่สำคัญ 2 ส่วน ซึ่งใช้ในการตกแต่งแก้ไขภาพ ดังนี้

  1. แถบเมนู ภายในประกอบด้วย

– เมนู File ใช้ในการจัดการไฟล์ เช่น เปิดไฟล์ บันทึกไฟล์

– เมนู Edit ใช้ในการแก้ไขภาพและคำสั่ง เช่น ทำซ้ำ ยกเลิกการทำซ้ำ คัดลอกภาพ ลบภาพ

– เมนู View ใช้ในการเลือกรูปแบบการแสดงรายชื่อไฟล์ในมุมมองต่างๆ เช่น แสดงพร้อมกันเป็นภาพขนาดเล็กทุกภาพ แสดงเป็นภาพขนาดใหญ่ภาพเดียว

– เมนู Picture ใช้ในการจัดการกับภาพ เช่น เพิ่มหรือลดความสว่าง ตัด ปรับขนาด

– เมนู Tools ใช้ในการกำหนดเครื่องมือและเลือกชนิดของไฟล์ เช่น กำหนด ไอคอนที่แสดงบนแถบเครื่องมือ กำหนดชนิดของไฟล์ภาพที่จะแสดงเมื่อเปิดโฟลเดอร์

– เมนู Help ใช้ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น วิธีการใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม

  1. คำสั่งแก้ไขภาพ (Edit Pictures)

คำสั่งแก้ไขภาพใช้ในการเพิ่ม-ลดขนาดความสว่าง ปรับสี ตัดภาพ หมุนภาพ ปรับขนาด และบีบอัดภาพเพื่อนำไปใช้ในงานประเภทต่างๆ

การปรับขนาดภาพ (resize)

การปรับขนาดภาพทำได้โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 : คลิกเมนู Picture -> Resize

วิธีที่ 2 : คลิกไอคอน Edit Pictures -> Resize

จากนั้นที่ด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏรายการให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของการปรับขนาดภาพ และแสดงขนาดของภาพ

การกำหนดรายละเอียดเพื่อปรับขนาดภาพ มีรายการดังนี้

– Original size ขนาดเดิม

– Predefined width x height ปรับขนาดโดยมีประเภทของงานที่จะ

นำไปใช้ให้เลือก เช่น เอกสาร

เว็บไซต์ อีเมล

– Custom Width x height ปรับขนาดโดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด

– Percentage of original width x height ปรับขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์

การตัดภาพ (Crop)

การภาพตัดทำได้โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 : คลิกเมนู Picture -> Crop

วิธีที่ 2 : คลิกไอคอน Edit Pictures -> Crop

จากนั้นที่ด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏรายการให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของการ ตัดภาพ และขนาดของภาพ

การกำหนดรายละเอียดเพื่อตัดภาพ มีรายการดังนี้

– Aspect ratio ตัดภาพตามอัตราส่วน

– Crop handles ตัดภาพโดยกำหนดเป็นหน่วย pixel

การตัดภาพตามขนาดที่ต้องการเพื่อนำไปใช้กับเว็บบล็อก

1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Picture Manager

2. เปิดภาพที่ต้องการจะนำไปแสดงบนเว็บบล็อก

3. กรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่เกินไปให้ทำการลดขนาดภาพก่อน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

3.1 คลิกไอคอน Edit Pictures -> Resize จะปรากฏรายการเพิ่มเติมด้านขวาของหน้าต่าง

3.2 กำหนดเปอร์เซ็นต์ของภาพที่ต้องการลดขนาด (อาจเลือกเป็น Predefined หรือ Custom)

โดยการลดขนาดนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบขนาดของภาพได้ที่ Size setting summary

3.3 เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้ว คลิก OK

4. ตัดภาพตามขนาดที่ต้องการ (หากเป็นภาพที่จะนำไปแทนที่ภาพเดิมซึ่งอยู่ในธีมของเว็บบล็อกให้ตรวจสอบขนาดของภาพก่อน) การตัดภาพให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

4.1 คลิกไอคอน Edit Pictures -> Crop

4.2 เลื่อนเมาส์ไปวางที่ตำแหน่งขอบด้านใดด้านหนึ่งของภาพ แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้ เลื่อนเมาส์เพื่อปรับขนาดของภาพให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

4.3 ปรับขนาดด้านอื่นๆ โดยทำเช่นเดียวกับข้อ 4.2 แล้วตรวจสอบขนาดที่ต้องการโดยดูที่ Picture Dimensions

4.4 เมื่อได้ขนาดของภาพที่ต้องการแล้ว คลิก OK จะได้ภาพตามขนาดที่ต้องการ

4.5 จัดเก็บไฟล์ภาพ โดยคลิกที่ File -> Save as และตั้งชื่อภาพตามต้องการ
5. นำภาพไปแสดงในเว็บบล็อก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

5.1 เข้าสู่ส่วนของการจัดการเว็บบล็อก

5.2 เข้าสู่การปรับการปรับแต่งส่วนหัวของเว็บไซต์ โดยคลิก รูปแบบเว็บไซต์ -> ปรับแต่งส่วนหัว

5.3 คลิก Browse เพื่อเปิดไฟล์ภาพที่จะนำมาแสดงบนส่วนหัว จากนั้นเลือกไฟล์ภาพตามชื่อที่บันทึกไว้ แล้วคลิก OK

5.4 คลิก Upload เพื่อจัดเก็บภาพลงในบล็อก

5.5 จากนั้นหน้าจอจะปรากฏข้อความดังนี้

5.6 �
คลิกที่ เยี่ยมชมเว็บไซต์ บล็อกจะแสดงภาพส่วนหัวใหม่ ดังตัวอย่าง

About ผู้ดูแลระบบ